جینارۆ گاتوزۆ، ئەی سی میلان، ڕۆما

Back to top button